Manşet, Öğretmen

Öğretmenler İlk Dönem Sonunda Hangi İşlemleri Yapmak Zorundadır ?

Z

1) 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Tarih ve Notlarının (Seçmeli Dersler Dahil) eksiksiz girilmesi.
MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere; a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.
*Görsel Sanatlar dersi için “Ürün Dosyası” notu girilecektir.
*Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen öğrencilerin yazılı sınavlarının yapılarak notların okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilecektir.
*Mazeretsiz olarak yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve ders içi etkinlikler bölümlerine G(Girmedi) harfi yazılmalıdır.
2) Her dersten mutlaka Ders ve Etkinliklere Katılım Notunun (Seçmeli dersler dahil) verilmesi. MADDE  (3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
3) 1-2-3.Sınıflar bütün dersler için “Geliştirilmeli”,“İyi”,”Çok İyi” seçeneklerinden en az birinin işaretlenmesi.

MADDE 20- (2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.
4) Ortaokul öğrencileri için en az 1 proje notu verilmesi.(Varsa e-okula girilerek değerlendirme ölçekleri idareye teslim edilecektir.)

MADDE 22-(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.
5) Ana sınıfı öğrencileri için Gelişim Raporunun doldurulması.

MADDE 30 – (1) Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Gelişim Raporu, her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. Gelişim raporuna pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.
6) E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi.

MADDE 30 – (2)(a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.
 

7) Davranış notlarının eksiksiz girilmesi ve çizelgelerinin kontrol edilerek imzalanması.

MADDE 29 –(1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.
*E-Okul sisteminden çıktısı alınan Davranış Notları  Çizelgeleri kontrol edilerek imzalanacaktır.
8)E-Okul sistemi içerisinde bulunan sınıf kitaplığının oluşturulması ve okunan kitapların girilmesi.
9) E-Okul sisteminde bulunan  Sosyal Etkinlikler Bölümünün Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi.
MADDE 7 – (g) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin Sosyal Etkinlik bölümüne “TAMAMLADI”, “TAMAMLAMADI” şeklinde yazılarak gösterilir.
10)Öğrenci devamsızlıklarının sınıf defteri ile e okul bilgilerini karşılaştırarak eksik ve hataların giderilmesi.
MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.
11) Öğretmen puan çizelgelerinin kontrol edilerek imzalanması.
MADDE 26 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında işler. Her dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak dosyasında saklanır.
12) BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme raporlarının hazırlanması.
MADDE 20 – (1) c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
13) İftihar Belgesi verilecek öğrencilerin tespit edilmesi.

MADDE 53 –(c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir.
*İlkokullarda Sınıf Öğretmenleri tarafından yazılı olarak teklif edilecektir. (Teklif formu verilecektir.)
14) Döneme ait rapor ve çizelgelerinin teslim edilmesi

**Sosyal kulüp 1. dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi (Sosyal kulübü olan öğretmenler için)

***Verilen ders içi etkinlik ve varsa proje notlarının değerlendirme ölçeklerinin 2 nüsha düzenlenerek 1 nüshasının okul idaresine teslim edilmesi,
**** BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme raporlarının teslim edilmesi,
***** Döneme ait veli toplantı tutanaklarının teslim edilmesi ,
15) Döneme ait iş ve işlemlerin  14 Ocak 2017 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
16) Karnelerin ortalarına Okul Mührünün basılıp imzalanarak okul idaresine teslim edilecektir.
17)Tüm sınıf şube rehber öğretmenleri kendi sınıflarının karnelerini sınıfta vermek üzere okulda hazır bulunacaklardır.
18)Dönemin son günleri olması nedeniyle derslere zamanında girme ve nöbet hizmeti görevlerine itina gösterilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir