Formasyon

Celal Bayar Üniversitesi Formasyon Kontenjanı 945

18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için kontenjanın ilgili üniversitelerce belirleneceğine karar verilmiş ve 25.11.2015 tarihli yazı ile bildirilmiştir. Bu kapsamdason sınıf (beklemeli öğrenciler dâhil) lisans öğrencileri ve daha önceki yıllarda mezun olanlardanPedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt ile toplam 945 öğrenci alınacaktır.MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı değişikliğe göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlardayer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2015-2016 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları
Öğretim Yılı Lisans Programı Toplam Kontenjan MEZUN KONTENJANI 4. SINIF KONTENJANI
2015-2016 Biyoloji 70 17 53
Fizik 35 8 27
İngilizce 100 25 75
Kimya/Kimya Teknolojisi 85 20 65
Matematik 130 30 100
Tarih 120 20 100
Türk Dili ve Edebiyatı 135 35 100
Muhasebe/Finansman 35 15 20
Sağlık 30 7 23
Beden Eğitimi 85 20 65
İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri – Arapça 100 100 0
Coğrafya 10 10 0
Felsefe 10 10 0
TOPLAM 945 317 628

İlgili karar gereğince üniversitemizce 945 kişilik kontenjan belirlenmiş, bu kontenjanın 628’i Celal Bayar Üniversitesi son sınıf öğrencilerine (beklemeli öğrenciler dâhil), 317’si ise mezunlara (diğer üniversitelerin mezunları da dahil) ayrılmıştır. Kontenjanların dolmaması durumunda ilgili kurullarca diğer gruba kontenjan aktarımı yapılabilecektir.

Fakültemiz de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı dersleri hafta sonu yapılacaktır. Akademik takvim ve ders programı kesin kayıtlar sürecinde ilan edilecektir.

Kesin kayıtlarda dolmayan kontenjanların bulunması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilgili kontenjanlar diğer alanlara aktarılabilecektir.

Formasyon Katkı Payı/Ücreti (programa Kabul Edilen Öğrenciler İçin):2054 TL (Kesin Kayıtta 1054 TL (I.Taksit) + İkinci Yarıyıl kayıtlarında 1000 TL (II. Taksit))

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı YÖK’ün 26.09.2014 tarihli açıklaması ile güncellenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

DEĞERLENDİRME VE ADAYLARIN KABULÜ

Ön kayıt sonrasında,adayların kabulünde “Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)” esas alınacaktır.

Adayların ön değerlendirmesi,mezuniyet not ortalamalarına (Yüzlük sisteme göre) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısıkadar aday Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir

Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde,öğrencilerin alttan dersi olup olmaması, bir alt dönem GANO’su, öğrencilerin mezuniyet yılları gibi kriterlere (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) bakılarak sıralama yapılacaktır.

Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100′ lük not sistemi esas alınacaktır. 4′ lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan CBÜ öğrencileri için CBÜ not dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Diğer Üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ ün tablosu esas alınacaktır. (Kendi üniversitelerinin not dönüşümtablosunun kullanılmasını isteyen öğrenci veya mezunlar not dönüşümü ile ilgili üniversitelerinden alacakları resmi bir yazıyı sunmak zorundadırlar. Bu yazı, transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya not dönüşümünü ifade eden resmi bir yazı olabilir.)

Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların ve boş kalan kontenjanların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre Pedagojik Formasyon birimince belirlenecek olan yer ve zamanda önceden duyuru yapmak şartıyla isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.

Sonuçlar ve yapılacak diğer bilgilendirmeler için :CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ WEB SAYFASIhttp://egitim.cbu.edu.tr/ takip edilmelidir.

Önemli Tarihler ve Bilgiler:

Ön Kayıt Tarihi :              01-04 Aralık 2015(Başvurular şahsen yapılacaktır)

Sonuçların Açıklanması:   08 Aralık 2015

Kesin Kayıtlar :                09-11 Aralık 2015

Yedek Kayıtlar :              18 Aralık 2015

Derslerin Başlangıcı :       19 Aralık 2015

İletişim: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok(Uncubozköy Kampüsü)

Telefon: 0 236 233 4740

Belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre18 Aralık 2015 Cuma günü saat 10:00′ daCelal Bayar ÜniversitesiUncubozköy Kampüsünde yer alan Süleyman Demirel Kültür Merkezinde isim okunarakhazır bulunanlar arasındankayıt yapılacaktır (Adayların kesin kayıt hakkı kazanmadan ücret yatırmaması gerekmektedir, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar gün içerisinde kayıt ücretini yatırarak kayıt yaptırabilir).

Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra adayın getireceği belgeler ile beyan ettiği bilgiler arasında bir uyuşmazlık ya da farklılık olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.

Fakültemiz Yönetim Kurulunca Belirlenen Başvuru Kabul Edilecek Alanlar

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU ALANLARI
NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 
Beden Eğitimi

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi

Biyoloji 1.  Biyoloji Bölümü
 

 

 

 

 

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri –

1-Uluslar arası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

 

İlahiyat
2-Dünya Dinleri
3-Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları
4-İslam Bilimleri
4-İslami İlimler
Arapça
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
6-Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
Fizik 1.  Fizik Bölümü
2.  Fizik Mühendisliği
İngilizce 1.  İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
2.  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
3.  Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
4.  İngiliz Dil Bilimi Bölümü
5.  Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
6.  İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
Kimya/Kimya Teknolojisi 1.  Kimya Bölümü
2.  Kimya Mühendisliği
Matematik 1.  Matematik Bölümü
2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)
Muhasebe ve Finansman

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1. İktisat
2. İşletme
3. Maliye
Sağlık 1.  Tıp Fakültesi
2.  Hemşirelik Yüksekokulu
3. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
4. Hemşirelik/ Bölümü
5. Ebelik/ Bölümü
6. Sağlık Memurluğu/Bölümü
7. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Tarih 1. Tarih Bölümü
 

Felsefe

1 Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)

2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)

Coğrafya Coğrafya Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
3. Türk Halkbilimi Bölümü
* Bu çizelge MEB TTKB’nin 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı değişiklik kararına göre hazırlanmıştır.

BAŞVURU SÜRECİ

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları aşağıda istenen evraklarla birlikte,Celal Bayar ÜniversitesiPedagojik Formasyon Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok (Manisa-Merkez Uncubozköy Kampüsü)FormasyonBirimine şahsenveya noter vekaleti ile yapılacaktır.

Ön Kayıtta İstenen Evraklar

1- Ön Kayıt Dilekçesi:Ekte sunulandilekçedoldurulup çıktısı alınacak ve kontrol edilerek imzalanacaktır,

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti(Mezunlar için)

3- Öğrenimi devam etmekte olanlar için öğrenci belgesi

4- Onaylı Transkript Belgesi(Son sınıf öğrencilerinin transkriptleri Kasım 2015 ve sonrası tarihli olmalıdır, daha eski tarihli transkriptler kabul edilmeyecektir)

5- Kimlik fotokopisi(Aslı ön kayıt esnasında ibraz edilecektir)

NOT: Başvurular şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Faks, Posta ve Kargo ile başvurular da kabul edilmeyecektir.Sonradanevraklarının eksik ya da hatalı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

DERS MUAFİYETİ HAKKINDA:

Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak için (her dönem okutulacak dersler için) o dönemin ilk haftası içinde istenilen belgelerle birliktepedagojik formasyon biriminedilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olabilmek için başvuru tarihleri Fakültemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır.Muaf sayılan dersler için ücret iadesi kesinlikle yapılmaz(YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 10. Maddesinin 3. Bendi uyarınca).

“MADDE 10:

(3)Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıcaücret iadesi yapılmaz.”

Bu kapsamda öğrencilerimiz Yükseköğretim KurumlarındaPedagojik Formasyon Eğitimi, Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimikapsamında daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için transkript ve ders içeriklerinin ekli olduğu dilekçeyle başvuruda bulunabilir.

Muafiyet başvurusu yapacak öğrencilerimizin 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasındaaşağıdaki belgeler ileCelal Bayar ÜniversitesiPedagojik Formasyon Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok (Manisa-Merkez Uncubozköy Kampüsü)FormasyonBiriminebaşvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca Üniversitemize Pedagojik Formasyon kaydını yaptırıp daha sonraki günlerde kaydını sildirmek isteyenler, dersler başlamadan önce resmi dilekçe ile kaydını sildirdiği takdirde ücret iadesi yapılacaktır. Ders başladıktan sonra kaydını sildirenlere ayrıca ücret iadesi yapılmayacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. A) Başvuru Dilekçesi
  2. B) Onaylı Transkript
  3. C) Onaylı ders içerikleri

Üniversitemizin Vermiş Olduğu Daha Önceki Sertifika Programlarında Ders Alan ve Devamsız ya da Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtları

“Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder.” (YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarının 10. maddesinin 3. bendi).maddesi gereğince dersin başladığı ilk hafta içerisinde Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

EK: Ön kayıt Dilekçesi

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için   tıklayınız

 Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir