Manşet, Öğretmen, Personel Alımı

Suriyelilere 4 Bin 200 Öğretmen Ataması Kılavuzu

Z

Bugün haberini yaptığımız AB ile anlaşma çerçevesinde Suriyeli öğrencilere 4 bin 200 öğretmen atama kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. İşte ayrıntılar…

2014/21 Sayılı Genelge çerçevesinde Valilikler bünyesinde kurulan Geçici Eğitim Merkezlerinde ve Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu projesi kapsamında Geçici süreli olarak Ek-lTablo da belirtilen kontenjanlar kadar Sınıf Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve Türkçe Öğretmeni alımı için başvuru alınacaktır. Ancak bu duyuru Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Duyurusu olmayıp, proje kapsamında, proje süresi ile sınırlı GEÇİCİ SÜRELİ ÖĞRETMEN alımına ilişkin bir duyurudur.

 1. TANIMLAR

İdare                                      : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür                        : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürünü,

Proje                                     : Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyon

Projesini

Geçici Süreli Öğretmen : Proje kapsamında geçici olarak Geçici Koruma Kanunu Kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek için görevlendirilecek öğretmeni ifade eder.

 1. GENEL ŞARTLAR
 2. Türk vatandaşı olmak
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, millî savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak
 6. 30 Kasım 2016 itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
 7. ÖZEL ŞARTLAR
  • Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakülteleri ile Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak.
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
  • 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
  • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
  • FETÖ/PDY ile ilgili KHK ile ihraç edilmemiş olmak,
  • FETÖ/PDY ile ilgili yapılan herhangi bir soruşturmada yer almamak,
  • FETÖ/PDY ilgili yapılan soruşturmalarda adli veya idari ceza almamış olmak,
  • FETÖ/PDY ile ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda özel öğretim kurumlarından çalışanlardan çalışma izni iptal edilmemiş olmak,
  • PKK ve diğer terör örgütleri ile irtibatı bulunmamak
  • Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak,
 8. İŞİN NİTELİĞİ:

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerdeki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek,

 1. ÇALIŞTIRILACAK GEÇİCİ ÖĞRETMENE İLİŞKİN HUSUSLAR:

5.1 Geçici olarak öğretmen görevlendirilmesinde Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği Mezunu olmak öncelikle tercih sebebidir. Bu adaylar ile ihtiyacın karşılanamadığı durumda Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümünden mezun olup Pedagojik Formasyon belgesine sahip olan adaylar arasında geçici süreli öğretmen görevlendirilmesi yoluna gidilecektir.

 • Geçici olarak görevlendirilecek öğretmenler okullarında 35 saate kadar derse girecektir. Geçici olarak görevlendirildiği okulda 35 saati dolduramazsa başka okullarda da görevlendirilebilecektir.
 • İşin sözleşme süresi 1 yıldır. İdare uygun bulursa en fazla bir yıl daha sözleşmeyi uzatabilir. Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin hizmet alanı Proje kapsamında belirlenen/belirlenecek iş alanıdır.
 • Adli sicil kaydı bulunmayacaktır.
 • İşe alınacak geçici öğretmenlerden ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.
 • Geçici öğretmen özlük hakları ve diğer haklar bakımından İş Kanununa ve diğer iş mevzuatına disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bağlı olacaktır.

SÖZLEŞME İMZALANIRKEN İSTENECEK BELGELER

 1. Adli Sicil Belgesi
 2. İkametgâh Belgesi
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
 4. Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
 5. Askerliğini yaptığına dair belge (aslı ibraz edilir-erkek personel için)
 6. 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak),
 7. SGK işe giriş bildirgeleri. (İşe başlamadan önce)
 8. 2016 yılı KPSS sonuç belgesi
 1. BAŞVURU
 2. Başvuru Tarihi:

Başvurular 08-10 Kasım 2016 tarihlerinde mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine elektronik ortamda yapılacaktır.

 1. Başvuru Yeri ve Şekli:

Adaylar başvurularını hbogm.meb.gov.tr adresi üzerinde yapacaklardır. Bulundukları illerin İl Milli eğitim müdürlüklerinin atama birimine öğrenim belgesi ya da diplomanın aslı veya onaylı birer örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar başvurularını onaylatacaklardır. Usulüne uygun veya zamanında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 1. SÖZLÜ SINAV
  • Geçici öğretmenlik için başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenler kontenjan sayısının iki katına kadar KPSS121 puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınacaktır.
  • Sözlü sınava alınacak geçici öğretmen adayları ek değerlendirme formuna göre sınav komi syonunca değerl endirilecektir.
  • Sözlü sınavda geçici öğretmen adayları bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
  • Sözlü sınavda 60 puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılacaktır.
  • Kontenjan sayısının yarısı kadar aday yedek aday olarak belirlenecektir.
  • Geçici öğretmenlik sözlü sınavı MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
  • Sözlü sınav ek tablodaki illerde kurulan komisyonlar tarafından yapılacaktır.
 2. DUYURU VE SÖZLEŞMEYE DAVET
  • Sınav sonuçları 1 iş günü içinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sitesinden ilan edilecektir. Bunun dışında başka bir duyuru yapılmayacaktır.
  • Sözleşmeye davet sözlü sınavda başarılı olma sırasına göre yapılacaktır. En yüksek puandan başlayarak kontenjan sayısı kadar Geçici öğretmen adayı davet edilecektir. Davet edilen adaylarda sözlü puan eşitliği olması durumda KPSS121 puan türü yüksek olanın geçici olarak görevlendirilmesi yapılacaktır.

8.3.Sonuçların ilanından sonra 1 iş günü içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalamaya gelmeyen Geçici öğretmen adayının yerine yedek adaylar sırasıyla davet edilecektir.

 1. ÜCRET

Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ücretleri “Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu” projesi kapsamında karşılanacaktır.

 1. DİĞER HUSUSLAR

Duyuru metninde belirtilen geçici öğretmen sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sonucunun ilanından itibaren 21 Kasım gününe kadar belgelerini teslim etmeyen geçici öğretmen adayları ile sözleşme yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Proje kapsamında Geçici süreli olarak sözleşme imzalayanların sözleşmesini proje yürütücüsü tek taraflı fesh edebilir.

Geçici öğretmenlik alım duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alım duyurusu DEĞİLDİR. Sadece Proje kapsamında geçici olarak görevlendirilmeyi ve en fazla iki yıllık süreyi kapsar. Bir yılın sonunda herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sözleşme sona erer. Eğer idare isterse sözleşmeyi bir yıl daha uzatabilir. Ancak hiçbir surette sözleşme süresi iki yılı geçemez. İki yılın sonunda da herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sözleşme sona erer.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Tarih İşlem
08-10 Kasım 2016 Geçici Süreli Öğretmenlik Başvurusu
08-11 Kasım 2016 Geçici Süreli Öğretmenlik Başvurusu Onayı
12 Kasım 2016 Sözlü Sınavlara Çağrılacak Adayların İlanı
15-16 Kasım 2016 Sözlü Sınavların Yapılması
18 Kasım 2016 Sonuçların İlanı
21 Kasım Sözleşme İmzalanması
21 Kasım-02 Aralık Oryantasyon Eğitimleri
Sıra

No

İl Sınıf Öğretmenliği Türkçe

Öğretmenliği

Türk Dil ve Edebiyatı Öğretmenliği Toplam
1 Adana 105 30 10 145
2 Adıyaman 20 12 7 39
3 Ankara 70 15 10 95
4 Antalya 65 13 7 85
5 Batman 15 8 3 26
6 Bursa 140 56 29 225
7 Diyarbakır 38 8 5 51
8 Gaziantep 388 81 73 542
9 Hatay 388 81 73 542
10 İstanbul 377 77 73 527
11 İzmir 45 10 10 65
12 Kahramanmaraş 40 15 10 65
13 Kayseri 40 12 7 59
14 Kilis 197 70 33 300
15 Kocaeli 110 20 15 145
16 Konya 42 17 12 71
17 Malatya 25 7 3 35
18 Mardin 50 15 7 72
19 Mersin 190 40 15 245
20 Osmaniye 50 13 7 70
21 Sakarya 50 15 11 76
22 Siirt 25 10 5 40
23 Şanlıurfa 530 75 75 680
Genel Toplam 3000 700 500 4200
EK-2 TABLO

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK İLLER
Adana Ankara
Antalya Bursa
İstanbul İzmir
Samsun Sivas
Trabzon
SÖZLÜ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU
BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER

ADI VE SOYADI TC. KİMLİK NO
DOĞUM YERİ VE YILI
GÖREV YAPTIĞI KURUM/OKUL
EN SON MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ

 

BÖLÜM B- DEĞERLENDİRME (SÖZLÜ SINAV)

SÖZLÜ SINAV KONULARI PUAN

DEĞERİ

DEĞERLENDİRME PUANI
BAŞKAN 1.ÜYE 2.ÜYE ARİTMETİK

ORTALAMA

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 25
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 25
Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri 25
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 25
TOPLAM PUAN 100

 

BÖLÜM C- SINAV KURULU
KURUL BAŞKANI                             1.ÜYE
2.ÜYE
AÇIKLAMALAR:

1-  Bu form sözlü sınava çağrılan her kişi için 4 (altı) nüsha olarak hazırlanacak ve her üyeye birer adet verilecektir. Diğer nüsha kurul sekreteryasınca kullanılacaktır.

2-  Bu formun Bölüm B’deki “Sözlü Sınav Konuları” karşısında “Değerlendirme Puanı” sütunu kurul üyelerince ayrı ayrı doldurulacak ve Bölüm C’de kendisine ait olan kısım imzalanacaktır.

3- Kurul üyelerinin her kişi için düzenledikleri puanlanmış formlar, kurul sekreteryası tarafından birleştirilecektir.

4-  Kurul sekreteryası;

a)  Kurul üyelerince verilen puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak karşısındaki sütuna rakam ve yazıyla işleyecektir.

b)  A, B ve C bölümlerinde belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra söz konusu form Kurul Başkanı ve üyelere imzalattırılacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir