Formasyon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Formasyon İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi tarafından Pedagojik

Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır. Programa başvuru koşulları, program açılacak öğretmenlik alanları ve

kontenjanlar, ön kayıt, yerleştirme, kesin kayıt, eğitime katkı payı ve programın yürütülmesine ilişkin bilgiler aşağıda

verilmiştir.

Başvuru Şartları:

 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacak öğretmenlik alanlarına (Bakınız Ek 1) kaynaklık teşkil eden

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin lisans programlarının 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla mezun durumunda

olan (Hazırlık hariç en az ilk altı yarıyılın derslerini tamamlamış ve dördüncü sınıf derslerine devam eden)

öğrencilerle bu programlardan mezun olanlar, Fatih Eğitim Fakültesi’nde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Programına başvurabilirler.

 1. Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin

ilgili lisans programlarının 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla mezun durumunda olan (Hazırlık hariç en az ilk

altı yarıyılın derslerini tamamlamış ve dördüncü sınıf derslerine devam eden) öğrencilerle bu programlardan

mezun olanlar, kontenjanlar ölçüsünde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde açılacak Pedagojik

Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilirler.

 1. Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerde

açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programlarının 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla mezun

durumunda olan (Hazırlık hariç en az ilk altı yarıyılın derslerini tamamlamış ve dördüncü sınıf derslerine devam

eden) öğrencilerle bu programlardan mezun olanlar kontenjanlar ölçüsünde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih

Eğitim Fakültesi’nde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilirler.

 1. Öğrencinin devam ettiği ya da mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve

öğrenci Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan bir lisans programında çift ana dal yapıyor ya da

yapmışsa (Hazırlık hariç en az ilk altı yarıyılın derslerini tamamlamış ve dördüncü sınıf derslerine devam eden), çift

ana dal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal

yaptığı lisans programının ikisi de Talim ve Terbiye Kurulu (TTKB) tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki

programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

 1. Programa başvuru için herhangi bir puan şartı aranmamaktadır.

Program Açılacak Öğretmenlik Alanları ve Kontenjanlar:

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına

kontenjan ayrılan öğretmenlik alanları;

 • Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02.2015 Tarih ve 9 No’lu kararının ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık

oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim

programlarını,

 • Yükseköğretim kurulu (YÖK) tarafından şimdiye kadar Fatih Eğitim Fakültesine Pedagojik Formasyon Eğitimi

Sertifika Programı açma izni verilen alanlar,

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını yürütecek olan Fatih Eğitim Fakültesinde var olan lisans

programları ve bu programlarda bulunan öğretim elemanlarının uzmanlık alanları,

dikkate alınarak belirlenmiştir.

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından verilen toplam kontenjanın %75’i lisans programlarında 2015-2016 Eğitim

Öğretim yılı itibarıyla mezun durumunda olan (Hazırlık hariç en az ilk altı yarıyılın derslerini tamamlamış ve

dördüncü sınıf derslerine devam eden) öğrencilere, geriye kalan % 25’iyse mezun adaylara ayrılmıştır.

 1. Mezun adaylara ayrılan kontenjanın % 50’si Karadeniz Teknik Üniversitesi lisans mezunlarına, geriye kalan % 50’siyse

diğer üniversitelerin mezunları için kullanılacaktır.

 1. Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için ayrılan kontenjanın en fazla %25’i, bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri

fakültesi olmayan ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmayan üniversitelerin ilgili lisans

programlarına devam eden öğrencileri için kullanılacaktır.

 1. Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar için ayrılan kontenjanların dolmaması halinde, boş kalan

kontenjanlar, başvurunun yüksek olduğu alanlara aktarılacaktır.

 • Bölüm ve/veya Programlara ayrılan kontenjanların dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar, başvuru sayısı

kontenjanın üzerinde gerçekleşen bölüm ve/veya programlar için kullanılacaktır.

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerine ve mezunlarına ayrılan kontenjanlardan herhangi birinin

dolmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar öncelikle aynı gruptaki diğer adaylar için ayrılan kontenjanlara

aktarılacaktır.

 • Diğer üniversite lisans öğrencileri ve mezunlarına ayrılan kontenjanlardan herhangi birinin dolmaması

durumunda, boş kalan kontenjanlar öncelikle aynı gruptaki diğer adaylar için ayrılan kontenjanlara aktarılacaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

2

 • Kontenjanların aktarımından Fatih Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu yetkilidir.
 1. Kontenjanların alanlara göre dağılımı aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılacak Öğretmenlik Alanları ve Kontenjanları

ÖĞRETMENLİK ALANLARI

KONTENJAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi TOPLAM

Beden Eğitimi ve Spor 50 50

Bilişim Teknolojileri 50 50

Biyoloji 50 50

Coğrafya 20 20

Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 50

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 150 20 170

Felsefe 50 50

Fizik 20 3 23

Görsel Sanatlar / Resim 20 20

Harita Tapu Kadastro Tekniği 20 20

İngilizce 125 125

Kimya / Kimya Teknolojisi 70 70

Matematik 90 90

Müzik 20 20

Sağlık/Sağlık Hizmetleri 100 50 150

Tarih 180 180

Türk Dili ve Edebiyatı 170 30 200

Toplam 1235 103 1338

Ön Kayıt:

 • Adayların ön kayıt işlemleri, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıtlarını 08-11 Aralık 2015

tarihleri arasında http://ktu.edu.tr/egitim/ adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak ekinde istenen belgeler

ile birlikte, Trabzon İli Akçaabat İlçesi Söğütlü Beldesindeki Fatih Yerleşkesi F Blok Zemin Katta bulunan Öğrenci

İşleri Bürosunda, mesai saatleri (Sabah 08.30-11.45; Öğle 13.00-16.30) içerisinde bizzat adayın kendisi tarafından

yapılacaktır.

 • Başvuru dilekçesi ve/veya belgelerde sağlanan eksik, hatalı veya tutarsız bilgilerden adayın kendisi sorumludur. Eksik,

yanlış veya tutarsız bilgiler ve belgeler ile başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 • Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday programa

yerleştirilse dahi, kaydı iptal edilerek hakkında yasal işlem yapılması yoluna gidilecektir.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler:

 1. a) Ön Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Tıklayınız)
 2. b) Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi;
 3. c) Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diplomanın onaylı fotokopisi, (Yurtdışındaki üniversitelerden

yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının YÖK tarafından denkliği, kayıt sırasında

belgelendirilmelidir)

 1. d) Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) (Son Bir ay içerisinde düzenlenmiş olmalı)
 2. e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 3. f) İki Adet Vesikalık Fotoğraf
 4. g) Adayların halen devam ettikleri veya mezun oldukları lisans programına yerleştirildikleri yıldaki ÖSYM puanı ve

türünü gösteren belge,

Not: Ön kayıtta adaylar, mutlaka belgelerinin onaylı fotokopilerini vermelidirler. Belgelerin aslı kabul edilmeyecektir.

Adaylar ön kayda gelirken belgelerini ilgili kurumlarda onaylatmalıdırlar. Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığının belgeleri

onaylama sorumluğu yoktur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

3

Yerleştirme ve Ön Kayıt Sonuçlarının İlanı:

 • Adayların ön değerlendirmesi, ağırlıklı genel not ortalamalarına (YÖK not dönüşüm tablosuna göre yüzlük sisteme

çevrilmiş) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısı

kadar aday Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asıl listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar

yedek olarak ilan edilecektir.

 • Belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına kayıtlı adayların programa yerleştirilmesinde, adayların

hazırlık hariç adayın bütün derslerini alarak tamamladığı ilk altı yarıyılın ağırlıklı genel not ortalamaları (YÖK not

dönüştürme tablosuna göre Yüzlük Sisteme çevrilmiş notları) dikkate alınır. Eşit ağırlıklı genel not ortalamasına

sahip adayların sıralanmasında alttan dersi olmayan veya alttan ders sayısı en düşük olanlara; alttan ders sayıları da

eşit olan adayların sıralanmasında da kayıtlı oldukları lisans programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezi

Yerleştirmede kullanılan LYS veya YGS yerleştirme puanı daha yüksek olan adaylara öncelik tanınır.

 • Belirlenen kontenjanlar dâhilinde mezun adayların programa yerleştirilmesinde, adayların ağırlıklı genel not

ortalamaları (YÖK not dönüştürme tablosuna göre Yüzlük Sisteme çevrilmiş notları) dikkate alınır. Eşit ağırlıklı genel

not ortalamasına sahip adayların sıralamasında, adayların mezun oldukları lisans programına ÖSYM tarafından

yapılan Merkezi Yerleştirmede kullanılan LYS veya YGS yerleştirme puanı daha yüksek olanlara; LYS veya YGS

yerleştirme puanlarının da eşit olması halinde yaşı daha büyük olanlara öncelik tanınır.

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar 16 Aralık 2015 tarihine

kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi internet sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı

bildirimde bulunulmayacaktır.

Kesin Kayıt:

 • İlan Edilen Listelere göre asil listeden programa kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 17-22 Aralık 2015

tarihlerinde mesai saatleri içerisinde Trabzon İli Ortahisar İlçesinde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni

(Merkez) Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosunda mesai saatleri

içerisinde bizzat adayın kendisi tarafından verilecek yapılacaktır.

 • Kontenjan açık kaldığı takdirde, 23 Aralık 2015 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 25 Aralık 2015 Cuma günü 09.00-16.00

saatleri arasında yedekler listesinden Yerleştirme Puanı sırasına göre İSİM ÇAĞIRMA YÖNTEMİYLE yapılır. Her bir

yedek adayın ismi okunduktan sonra ismi okunan adaylar için iki dakika beklenilecektir. Adayların bu süre içerisinde

hazır bulunmadığı anlaşılınca sıradaki diğer adayın ismi okunacaktır. Yedek listeden aday kayıtlarına kontenjanlar

doluncaya kadar devam edilir. Ancak, yedek listeden aday kayıtları 25 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00’a kadar

kontenjanlar dolmasa da sonlandırılır.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

 • Kesin Kayıt Dilekçesi

Eğitim Katkı Payı:

 • Başvurusu kabul edilerek kesin kayıt hakkı kazanan adaylar KTÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

yönergesi gereği Eğitime Katkı Payı olarak 2 054 TL ödeme yapacaklardır. Eğitime katkı payı iki taksit halinde

ödenecek olup birinci taksit (1 027 TL) mutlaka 4-8 Ocak 2016 tarihleri arasında, ikinci taksit (1 027 TL) ise 19 Şubat

2016 tarihine kadar aynı hesap numarasına yatırılacaktır.

 • Program öğrencilerinin ders yazılımlarının yapılabilmesi için Eğitime Katkı Payı birinci taksitini mutlaka 4-8 Ocak

2016 tarihleri arasında 4 Ocak 2016 Pazartesi günü Fatih Eğitim Fakültesi internet sayfasında

(http://www.ktu.edu.tr/egitim) ilan edilecek hesap numarasına yatırılacaktır.

 • Eğitime Katkı Payının yatırıldığına dair makbuzu da en geç 13 Ocak 2016 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosuna mutlaka teslim edilmelidir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

4

Programın Yürütülmesi:

 • Toplam 25 kredilik 10 dersten oluşan, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Fatih Eğitim Fakültesi

Dekanlığı tarafından yürütülür.

 • Program, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında, Ek 2’de verilen Akademik takvimde belirtildiği gibi her biri en az yedi

hafta olmak üzere (Sınav haftaları dâhil) iki dönem halinde yoğunlaştırılmış olarak yürütülecektir.

 • Programda derslerin ve sınavların yürütülmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim,

Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Sertifika Programı Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, program öğrencileri Karadeniz

Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasında yer alan bu yönetmeliği ve yönergeyi

okumak ve hükümlerine uymak zorundadırlar.

 • Dersler, Fatih Eğitim Fakültesi dersliklerinde hafta içi veya hafta sonu günlerde, mesai içi ve mesai dışı saatlerde

yoğunlaştırılmış olarak yürütülecektir.

 • Programda, haftalık ders programı ve sınav programı ile ilgili duyurular http://www.ktu.edu.tr/egitim adresinde

dersler başlamadan önce ilan edilecektir.

 • Programda yer alan derslerin teorik kısımlarına en az %70; uygulama kısımlarına ise en az %80 oranında devam

zorunluluğu vardır.

 • Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik

yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, Pedagojik Formasyon Eğitimi

Sertifika Program derslerinin alındığı dönemde son bir yıldan (bir eğitim öğretim yılı) itibaren MEB’e bağlı okullarda

ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak

Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Bu öğrencilerin,

programın başladığı birinci haftada (28-31 Aralık 2015) bir dilekçe ve ekinde durumlarını gösteren resmi onaylı

belgelerle (İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Öğretmenlik yaptıkları kurumları, başlama ve bitiş tarihlerini

gösteren belge ile) Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

 • Programda yer alan dersler veya eşdeğerlerini daha önceki yıllarda almış olanlar muaf olmak için 28-31 Aralık 2015

tarihleri arasında ilgili dersleri aldıklarını gösteren transkript, ders içeriği ve dilekçe ile Fatih Eğitim Fakültesi

Dekanlığına başvuru yapmalıdırlar.

 • Öğretmenlik uygulaması dersleri, Trabzon ili merkez Ortahisar ve Akçaabat İlçelerinde bulunan Milli Eğitim

Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında yürütülecektir. Sadece Denizcilik/Gemi Yönetimi” ile “Sağlık/Sağlık

Hizmetleri” öğretmenlik alanları için Sürmene ve Çarşıbaşı ilçelerinde yer alan okullardan ek destek alınabilir.

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının yürütülmesi sürecinde, eğitim öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili

bütün duyurular Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından http://www.ktu.edu.tr/egitim adresinden yapılacak olup,

öğrencilere bireysel veya telefonla bilgilendirme yapılmayacaktır. Bu nedenle, program öğrencileri internet

sayfasındaki duyuruları düzenli olarak takip etmek zorundadırlar.

 • Program öğrencileri, eğitim öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili taleplerini, Fatih Eğitim Fakültesi internet sayfasında

(http://www.ktu.edu.tr/egitim) “Formlar” ara yüzünde yer alan “Öğrenci Talep Formu”nu bilgisayar ortamında

doldurarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosu veya Fatih

Eğitim Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak bildirmelidirler.

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapan ve/veya kesin kayıt yaptıran adaylar, yukarıda

söz edilen ilgili mevzuat hükümlerini ve program yürütme esaslarını kabul etmiş sayılırlar.

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Programda yer alan dersler, haftalık saatleri ve kredileri aşağıdaki

Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu dersler belirtilen sıra ile verilir.

Tablo 2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan Dersler

BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ YARIYIL

Sıra Dersin Adı T U K Sıra Dersin Adı T U K

1 Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2 1

Öğretim Teknolojileri ve

Materyal Tasarımı

2 2 3

2 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 2 Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 4

3 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3 Seçmeli II: Rehberlik 2 0 2

4 Sınıf Yönetimi 2 0 2 4 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5

5 Eğitim Psikolojisi 2 0 2

6 Seçmeli I: Eğitimde Program Geliştirme 2 0 2

Yarıyıl Toplamı 12 0 12 8 10 13

Genel Toplam 20-10-25

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

5

EK 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programında açılacak öğretmenlik alanları ve bunlara kaynak teşkil eden

üniversitelerin lisans bölümleri veya programları.

Sıra

Başvuru Yapılabilecek

Öğretmenlik Alanları

Başvuru Yapabilecek Fakülte/Bölüm/Program Adı

1 Beden Eğitim ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri ve

Teknolojisi Yüksekokulu lisans Programları

2 Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar

Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar

Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgi

Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve

Bilgisayar Bölümü, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimleri lisans

Programları

3 Biyoloji Biyoloji

4 Coğrafya Coğrafya

5

Denizcilik / Gemi Yönetimi

Güverte Bölümü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi

Mühendisliği, Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği

6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri

Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi

7 Felsefe

Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını

belgelendirenler)

8 Fizik Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği

9 Görsel Sanatlar

Resim, Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Görsel Sanatlar Bölümü

ve Resim Ana sanat Dalı

10 Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama,

Geomatik Mühendisliği

11 İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim-

Tercümanlık Bölümü (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi Bölümü, Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce),

ve İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

12 Kimya / Kimya Teknolojisi Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği

13 Matematik

Matematik Bölümü,

Matematik-Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında

belgelendirenler.)

14 Müzik

Müzik Bölümü/Anabilim Dalları; Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü (Müzik Toplulukları

Ana sanat Dalı, Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı, Koro); Güzel Sanatlar

Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının ( Temel

Bilimler Bölümü, Kompozisyon Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü,

Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano,

Mızraplı Çalgılar), Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve

Opera, Opera ve Konser Şarkıcılığı, Türk Sanat Müziği (*) Şan, Türk Halk Oyunları, Türk

Müziği, Türk Musikisi, Koro, Müzik Teknolojisi, Müzik Teorisi, Türk Halk Müziği, Türk

Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)

15 Sağlık / Sağlık Hizmetleri

Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik/Bölümü, Ebelik/Bölümü, Sağlık

Memurluğu/Bölümü, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Eğitimi Bölümü

16 Tarih Tarih

17 Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri, Edebiyatları Bölümü ve Türk

Halkbilimi Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

6

EK 2. AKADEMİK TAKVİM

BİRİNCİ DÖNEM

TARİH

Eğitim Bilimine Giriş

Gelişim Psikolojisi)

Seçmeli Ders I (Eğitimde

Program Geliştirme)

Eğitimde Ölçme ve

Değerlendirme

Sınıf Yönetimi

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Birinci Dönem Toplamı

Faaliyetin Adı

2-0-2 2-0-2 2-0-2 2-0-2 2-0-2 2-0-2 12-0-12

26-27.12.2015 4 4 4 4 4 4 24 Birinci Dönem Derslerinin Başlangıcı

28-31.12.2015 Ders Muafiyet İşlemleri İçin Başvuru Haftası

28.12.2015-09.01.2016 KTÜ YARIYIL SONU SINAVLARI

02-03.01.2016 4 4 4 4 4 4 24

09-10.01.2016 4 4 4 4 4 4 24

14-15.01.2016 4 4 4 4 4 4 24

4-8.01.2016 Eğitime Katkı Payının Birinci Taksitinin Ödeme Son Günü

16-17.01.2015 Ara sınavlar

18-22.01.2015 KTÜ Bütünleme Sınavları

23-24.01.2016 6 6 6 6 6 6 36

23-24.01.2016 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF Güz Dönem Sonu Sınavı

27-29.01.2016 KTÜ Mezuniyet Sınavları

25-29.01.2015 6 6 6 6 6 6 36 Birinci Dönem Derslerinin Sonu

TOPLAM DERS SAATİ 28 28 28 28 28 28 168

27-29.01.2016 Mazeret Sınavları

30-31.01.2016 Yarıyıl sonu Sınavları

3.2.2016

Öğretim Elemanlarınca Yarıyıl sonu Sınav Sonuçlarının İnteraktif

Ortama Aktarılması

06-07.02.2016 Birinci Dönem Dersleri Bütünleme Sınavları

8.2.2016 KTÜ BAHAR DÖNEMİ BAŞLANGICI

10.2.2016

Öğretim Elemanlarınca Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnteraktif

Ortama Aktarılması

12.2.2016

Mezuniyet Sınavları (Sadece Mezuniyete Tek Dersi Kalan Öğrenciler

İçin)

19.2.2016 Eğitime Katkı Payının İkinci Taksitinin Ödeme Son Günü

İKİNCİ DÖNEM

Özel Öğretim Yöntemleri

Öğretim Teknolojileri ve

Materyal Tasarımı

Seçmeli Ders II (Rehberlik)

Öğretmenlik Uygulaması /

Fakülte

Öğretmenlik Uygulaması /

Uygulama Okulu

İkinci Dönem Toplam Saati

2-2-3. 2-2-3. 2-0-2 2-0-2 0-6-3 810-13

13-14.02.2016 4 4 2 2 0 12 İkinci Dönem Derslerinin Başlangıcı

20-21.02.2016 4 4 2 2 0 12

27-28.02.2016 4 4 2 2 6 12

5-6.03.2016 4 4 2 2 6 12

12-13.03.2016 4 4 2 2 6 12

19-20.03.2016 4 4 2 2 6 12

26-27.03.2016 4 4 2 2 6 12

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

27.03.2016 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2016 YDS İlkbahar Dönemi)
2-3.04.2016 4 4 2 2 6 12
02-10.04.2016 KTÜ Ara sın av Haftası
9-10.04.2016 0 Ara sınavlar
16-17.04.2016 4 4
2
2 6 12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı
23-24.04.2016 4 4 2 2 6 12
30.04.-01.05.2016 4 4 2 2 6 12
07-08.05.2016 6 6 3 3 6 18
8.5.2016
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2016 ALES
İlkbahar Dönemi)
14-15.05.2016 6 6 3 3 6 18 İkinci Dönem Derslerin Sonu (15.05.2016)
14-15.05.2016 Mazeret Sınavları
TOPLAM DERS SAATİ 56 56 28 28 66 0 168
4-5.6.2016 DÖNEM SONU SINAVLARI
20.5.2015 KTÜ Mazeret Sınavları
22.5.2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (2016-KPSS Lisans (GY, GK, EĞİ. BİL.))
23.05.-04.06.2016 KTÜ Dönem Sonu Sınavları
29.5.2016 Kamu Personel Seçme Sınavı (2016-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
4.6.2016
Öğretim Elemanlarınca Dönem Sonu Sınav Sonuçlarının İnteraktif
Ortama Aktarılması
8.6.2016 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BAHAR Dönem Sonu Sınavı
13-17.06.2016 KTÜ Bütünleme Sınavları
18-19.06.2016 Bütünleme Sınavları
21.6.2016
Öğretim Elemanlarınca Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnteraktif
Ortama Aktarılması
22-24.06.2016
Mezuniyet Sınavları (Sadece Mezuniyete Tek Dersi Kalan Öğrenciler
İçin)
22-24.06.2016 KTÜ Mezuniyet Sınavları

Üniversitenin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

Facebook grubumuza katılmak için tıklayınız. Facebook-icon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir